Hrvatski UDK Online

OPĆI UVJETI BESPLATNOG KORIŠTENJA USLUGE

1. Prava i odgovornosti vezane uz upotrebu

1.1Izdavač pretplatniku daje neisključivo i neprenosivo pravo na temelju kojeg ovlašteni korisnici pretplatnika mogu pristupiti usluzi putem poslužitelja uz plaćanje naknade i u skladu s ovim Općim uvjetima. Prava pristupa obuhvaćaju prava ovlaštenih korisnika na pregled, dohvat, prikaz i upotrebu ostalih funkcionalnosti usluge. Prava pristupa ne obuhvaćaju prava redistribucije cjelokupnog sadržaja cjelokupne usluge ili bilo kojeg njegova dijela trećim osobama, osim kako je to izričito dopušteno ovim Općim uvjetima.
1.2Pretplatu pojedinačnog korisnika može koristiti bilo koja osoba u bilo kojem trenutku, bez obzira na njezin identitet. Pretplatom kojom se kupuje pravo pristupa istodobnih korisnika dopuštena je upotreba usluge određenom broju pojedinaca u bilo kojem trenutku, bez obzira na njihov identitet.
1.3Pretplatnik i ovlašteni korisnici ovime ne stječu nikakva vlasnička prava nad podacima ili dijelovima podataka kojima je putem pretplate omogućen pristup, kao ni nad vlasničkim softverom na kojem se usluga temelji ni nad dokumentacijom koja je pružena kako bi se osigurao pristup usluzi.
1.4Pretplatnik i ovlašteni korisnici ne smiju:
 
a)dopustiti pristup usluzi osobama koje nisu ovlašteni korisnici;
b)koristiti mehanizme koji bi omogućili nizu ovlaštenih korisnika koji istodobno pristupaju usluzi putem pretplate da premaše broj plaćenih istodobnih prijava u sustav;
c)izrađivati lokalne elektroničke kopije cjelokupnog sadržaja usluge ili bilo kojeg njegova dijela, osim u onoj mjeri u kojoj je to potrebno da bi se osigurala redovna upotreba usluge;
d)upotrebljavati cjelokupni sadržaj usluge ili bilo koji njegov dio u komercijalne svrhe;
e)distribuirati cjelokupni sadržaj usluge ili bilo koji njegov dio osobama koje nisu ovlašteni korisnici pretplatnika;
f)ni na koji način mijenjati uslugu, provoditi funkcionalnu analizu usluge ili izrađivati izvedene proizvode na temelju usluge;
g)sudjelovati u aktivnostima koje bi mogle opteretiti poslužitelj, poput računalnih programa koji automatski preuzimaju sadržaj, poznatih kao pretraživači mrežnih lokacija (web robots, spiders, crawlers, wanderers ili accelerators).
1.5Pretplatnik je odgovoran za:
 
a)izdavanje lozinki i korisničkih imena kao i ostalih pristupnih podataka isključivo ovlaštenim korisnicima;
b)obavještavanje ovlaštenih korisnika o ovim Općim uvjetima i poduzimanje mjera radi zaštite usluge od neovlaštene primjene;
c)cjelokupnu sigurnost i upotrebu usluge od strane osoba koje koriste korisnička imena i lozinke pretplatnika;
d)obavještavanje izdavača o neovlaštenoj upotrebi usluge i drugim povredama ovih Općih uvjeta te o izgubljenim i ukradenim korisničkim imenima i lozinkama;
e)obavještavanje izdavača o primijećenim nesukladnostima te greškama ili nedostacima u sadržaju usluge.

2. Trajanje i otkazivanje korištenja

2.1 Korisničko razdoblje otvara se na godinu dana, počevši od trenutka aktivacije korisničkog računa. Korisničkim računima koji se koriste (tj. kojima se pristupa tijekom godine) korisničko razdoblje se automatski obnavlja. Korisnički računi koji su uslijed nekorištenja zatvoreni mogu se ponovo aktivirati na zahtjev korisnika.
2.2Izdavač može otkazati pretplatu ako korisnik usluge počini materijalnu povredu ovih Općih uvjeta kako je opisano u članku 1.4.
2.3U slučaju da ijedna od ugovornih strana smatra da je druga ugovorna strana počinila materijalnu povredu bilo koje od obveza propisanih ovim Općim uvjetima, ugovorna strana koja nije počinila povredu dužna je pisanim putem o tome obavijestiti drugu ugovornu stranu. Obaviještena ugovorna strana dužna je u roku od trideset (30) dana od primitka takve obavijesti riješiti navodnu povredu i pisanim putem obavijestiti ugovornu stranu koja nije počinila povredu o rješavanju povrede. Ako se povreda ne riješi u roku od trideset (30) dana, ugovorna strana koja nije počinila povredu ima pravo otkazati pretplatu bez dodatne obavijesti.

3. Jamstvo i odgovornost

3.1Iako je izdavač nastojao svesti pogreške i nedostatke u podacima i uslugama koje osigurava na najmanju moguću mjeru, podaci i usluge pružaju se u zatečenom stanju bez ikakvog jamstva , bilo izričitog ili implicitnog, uključujući, među ostalim, prikladnost referentnog materijala za određenu svrhu.
3.2Korisnik usluge je upoznat s činjenicom da je internet neosigurano, nestabilno, neregulirano i nepouzdano okružje te da mogućnost izdavača da pruži uslugu i mogućnost korisnika da pristupi usluzi mogu ovisiti o trećim osobama (opremi, softveru, sustavima, podacima i uslugama koje pružaju različiti pružatelji telekomunikacijskih usluga, itd.)
3.3Konzorcij UDK ili Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu ni u kojem slučaju ne snose odgovornost prema korisniku usluge ili trećoj osobi za bilo kakvu štetu, uključujući financijske gubitke i drugu slučajnu ili posljedičnu štetu uzrokovanu okolnostima koje su izvan njihove razumne kontrole ili nemogućnošću korištenja uslugom.
3.4Ugovorne su strane obvezne riješiti eventualne međusobne sporove vezane uz tumačenje ili primjenu ugovora međusobnim sporazumom, odnosno pregovorom ili arbitražom. U slučaju izostanka međusobnog sporazuma, spor se rješava u skladu s člankom 3.5.
3.5Ugovor o korištenju je uređen uvjetima navedenim u ovom dokumentu, a za sve što u njima nije navedeno mjerodavno je nizozemsko pravo. Ugovorne strane pristaju na isključivu nadležnost sudova u Hagu, u Nizozemskoj.